Янги адабиётлар

Электрон китоблар

Агросаноат интеграция

Муаллиф: М.С.Юсупов

Тури: Ўқув қўлланма

Йил: 2015

Ушбу укув кулланма Давлат илмий-техника дастурларининг Ф-1-59- “Узбекистон агросаноат мажмуасини жахон аграр ва озик-овкаг бозорларига интеграциялашувининг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги фундаментал илмий тадкикот лойихдси доирасида тайѐрланган. Укув кулланмада агросаноат интеграциясининг мохияти, объектив зарурияти ва узига хос хусусиятлари, бу муносабатларни амалга оширишнинг максади ва ривожланиш шарт-шароитлари, агросаноат интеграциясининг асосий турлари, шакллари ва усуллари, механизмлари ва дастаклари уз ифодасини топган. Шу билан бирга укув кулланмада Узбекистан агросаноат мажмуаси тармокларини ишлаб чикариш воситалари билан таъминлаш, уларга
инфратузилма хизматларини курсатиш, кипшок хужалиги махсулотларини ишлаб чикариш, сак;лаш, кайта ишлаш ва сотиш тизимларида интеграцион алокаларнинг назарий-услубий ва ташкилий- иктисодий шарт-шароитлари очиб берилган. Шунингдек, кишлок хужалиги махсулотларини жахон бозорларига экспорт килиш хамда соханиш' жахон савдо тизимларига интеграциялашув шарт-шароитлари ва агрокласгерларни ташкил этиш тажрибалари ѐригилган.

ЮКЛАБ ОЛИШ

Қидирув

Эълон

ПубликацияларFlag Counter

Ишчи гуруҳ | Сайт харитаси | Алоқа | CACAARI | ТошДАУ